ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์spss
S1
S1
S1
S1
template
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษาดี สอนรู้เรื่อง เข้าใจเร็ว

ติวสถิติ เศรษฐมิติ สอนทำวิจัย ปรึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สอนการทำงานในขั้นตอนการทำงานวิชาการประ เป็นกระบวนการทำงานวิชาการประเภทต่างๆ เป็นการทำงานที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคและวิธีการหลายอย่างที่มีความยุ่งยาก ที่ปรึกษาติวแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม ด้านสถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะเจาะจง

เราเสนอบริการงานติว การทำวิจัย บทความวิจัย ผลงานวิชาการ งานที่ปรึกษาคุณภาพและสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบความต้องการ ตั้งแต่กระบวนการกำหนดหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา การอภิปรายผล การจัดทำบทความ ตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น

ประสบการณ์ยาวนาน 17 ปี

เราให้บริการที่ปรึกษา การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สอน ติว ช่วยเหลือ งานด้านสถิติ เศรษฐมิติ การกำหนดกรอบแนวคิด แบบจำลอง สมมติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบวงจรทุกโปรแกรม สามารถให้คำปรึกษาการทำวิจัย การติวสถิติ การสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแต่ละขั้นตอน โดยทีมงานคุณภาพ

บริการปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
สอนการทำวิจัย การเขียนและแก้ไข บทความวิจัย รายงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS STATA SAS EVIEW LISREL

ริการงานวิจัย ปรึกษาและสืบค้นข้อมูลเพื่อวิทยานิพนธ์ สอนการทำ การสืบค้นและใช้ฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ สำหรับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ โดยทีมงานวิจัยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาการทำวิจัยทุกขั้นตอน การแก้ไขปัญหา Plagiarism การแก้ไขงานวิจัย แก้ไขบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

 เราคือทีมงานให้บริการ  สอนการทำงานวิจัย และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติและเศรษฐมิติทุกประเภท ให้บริการช่วยเหลือ สอนงานวิจัย ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพโดยครอบคลุมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, วิทยาศาสตร์สาธารณสุข, สาธารณสุขศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, การบัญชี, การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, โลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การผลิต เป็นต้น ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 

ห้บริการด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS รับวิเคราะห์ STATA  EVIEW SAS AMOS และ LISREL   รับให้คำปรึกษาการทำผลงาน  การเขียนบทความวิจัย การส่งตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการในต่างประเทศ เช่น scopus และ ISI และวารสารวิชาการในประเทศ TCI 1 TCI2 และ TCI3

รับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การสำรวจตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปไ้ด้ของโครงการ  การเขียนแผนธุรกิจ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน และการทำวิจัยทางการเงิน

รับสอนและติวสถิติ เศรษฐมิติ สำหรับการทำวิจัย สถิติสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ สถิติและแบบจำลองชั้นสูงสำหรับการทำดุษฎีนิพนธ์  การสืบค้นข้อมูลและงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การสร้างและกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ไปจนถึงการเขียนผลการศึกษาที่ถูกต้อง การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และการจัดทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการทุกประเภท

การรู้สถิติ เศรษฐมิติ เทคนิคพื้นฐาน การทำวิจัย สำคัญแค่ไหน

ความรู้ความเข้าใจด้านการทำวิจัย สถิติสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนและการทำงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา และการทำผลงานวิชาการต่างๆ ในองค์กรภาครัฐ รวมถึงงานด้านธุรกิจที่ต้องการผลลัพธ์ที่ถูกต้องแ ม่นยำ เชื่อถือได้

เศรษฐมิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) มีพื้่นฐานสำคัญอย่างยิ่งคือ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และเศรษฐมิติที่ถูกต้อง ซึ่งเศรษฐมิติมีความยากและสลับซับซ้อนสำหรับการใช้งานพอสมควร การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS STATA EVIEW AMOS และ LISREL เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อนำไปสู่การอธิบายปรากฎการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กำหนดไว้ในสมมติฐานและกรอบแนวคิด

การสืบค้นข้อมูล

การได้มาซึ่งข้อมูล ทั้งแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รวมไปถึงข้อมูลสำหรับใช้ในการวิจัย เช่น การใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา เป็นส่ว่นประกอบสำคัญสำหรับการทำงานวิชาการทุกประเภท

เกี่ยวกับเรา

เราคือทีมงานที่รักในการสอน การถ่ายทอดความรู้ด้านสถิติ เศรษฐมิติ การสืบค้นข้อมูล การสร้างตัวแปร การกำหนดกรอบแนวคิด การคิดหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสถิติต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานวิชาการทุกประเภท โดยมืออาชีพที่แท้จริง ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี มุ่งเน้นการสอนและผลลัพธ์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และทำงานได้จริง

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

My Experts

ทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการ งานในแต่ละด้าน ด้วยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาประสบการณ์สูง

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

STATISTICS

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติทุกประเภท ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงสถิติระดับสูง

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

ECONOMETRICS

เศรษฐมิติขั้นพื้นฐาน จนถึง เศรษฐมิติระดับสูง ARMA ARIMA GARCH COINTEGRATION ECM

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

DATA COLLECTION

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สัมภาาณ์เชิงลึก การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลอนุกรมเวลาทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

DATA ANALYSIS

รับสอน รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS STATA AMOS EVIEW LISREL

บทความล่าสุด

เทคนิควิจัยปริญญาโท

เทคนิควิจัยปริญญาโท สามารถช่วยให้นิสิต นักศึกษา หรือผู้ทำวิจัยระดับปริญญาโท ใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการทำวิจัยปริญญาโท ให้ประสบความสำเร็จ ทันเวลา และผลงานดี

Scroll to Top