เกี่ยวกับเรา

About Us

ทีมงานคุณภาพมากกว่า 10 คน มีความรู้และประสบการณ์สอน ให้คำปรึกษาด้านสถิติ เศรษฐมิติ การเลือกแบบจำลอง การสืบค้นข้อมูล การแจกแบบสอบถาม ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมกับข้อมูล เช่น SPSS  STATA  EVIEW  AMOS และ LISREL 

สถิติ

บริการงานติว สอน ที่ปรึกษา ด้านสถิติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงสถิติระดับสูง การทดสอบสมมติฐาน การเลือกตัวแปร การทดสอบและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

เศรษฐมิติ

เศรษฐมิติเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงานวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่ต้องใช้ข้อมอูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

การรวบรวมข้อมูล

บริการงานด้านการรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล ข้อมูลแบบสอบถาม แบบสอบถามออนไลน์ การรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ให้บริการงานด้านการสอนการวิเคราะห์ข้อมูล และรับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

Scroll to Top