ปรึกษางานวิจัย

ปรึกษางานวิจัย

บุคลากรคุณภาพ สอน ให้คำปรึกษา การทำงานวิชาการทุกประเภท บริการงานวิจัย ปรึกษางานวิจัย  การทำบทความ การเขียนบทความ การส่งตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ISI SCOPUS TCI รับสอน/ติวสถิติ เศรษฐมิติ

มืออาชีพด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้คำปรึกษาการกำหนดหัวข้อ การสืบค้นวรรณกรรม (Literature Review) การกำหนดกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การเขียนระเบียบวิธีวิจัย

การสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบจำลอง (Model / Econometric Model)  การเก็บแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติและเศรษฐมิติ ทุกโปรแกรม ได้แก่ SPSS  STATA  EVIEW  AMOS และ LISREL ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative ANalysis) สำหรับงานวิจัย งานวิชาการประเภทต่างๆ โดยนักวิเคราะห์ บุคลากรมืออาชีพประสบการณ์สูง

ปรึกษางานวิจัย บริการงานวิจัย
ปรึกษางานวิจัย บริการงานวิจัย

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

การทำงานของเรามุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ ของการทำงาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการในแต่ละหัวข้อ แต่ละประเด็น ทั้งด้านสถิติ เศรษฐมิติ การสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

การเก็บแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Decriptive Analysis)

จนถึงการวิเคราะห์สถิติและเศรษฐมิติขั้นสูง เช่น ARMA ARIMA PAnel-Data ANalysis GARCH MODEL EGARCH  MGARCH TGARCH BIVARIATE-GARCH  Cointegration และ Error Correction Model (ECM)

Scroll to Top