วิเคราะห์ SPSS

รับวิเคราะห์ SPSS

บริการงานวิจัย สอนการทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS

มืออาชีพด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำวิจัย และ การวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ทุกแบบจำลอง รับวิเคราะห์SPSS ตามสมมติฐานที่กำหนด ในเวลาอันรวดเร็ว งานคุณภาพสูง ไม่แพง แก้ไขจนผ่าน รับรองความพึงพอใจ

รับวิเคราะห์ SPSS
รับวิเคราะห์ SPSS

รับวิเคราะห์ SPSSรับวิเคราะห์ข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOS

การทำงานของเรามุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ ของการทำงาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการในแต่ละหัวข้อ แต่ละประเด็น ทั้งด้านสถิติ เศรษฐมิติ การสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

การเก็บแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Decriptive Analysis)

จนถึงการวิเคราะห์สถิติและเศรษฐมิติขั้นสูง เช่น ARMA ARIMA PAnel-Data ANalysis GARCH MODEL EGARCH  MGARCH TGARCH BIVARIATE-GARCH  Cointegration และ Error Correction Model (ECM)

อ้างอิง

  1. SPSS Software
Scroll to Top